Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument, służący do przedstawienia sytuacji majątkowej oraz finansowej przedsiębiorstwa. Ma on dostarczyć wiadomości odnośnie wyników finansowych przedsiębiorstwa, a także jego przepływów pieniężnych.

Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i podmioty niedysponujące osobowością prawną. Dokument taki należy złożyć nie później niż w przeciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jego zatwierdzenie może nastąpić w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, a więc 6 miesięcy od upływu dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:
1. Bilans – przestawia rzeczywisty stan aktywów oraz pasywów za poprzedni rok obrotowy.
2. Rachunek zysków i strat – obejmuje przychody i koszty poniesione w danym roku obrotowym.
3. Informacja dodatkowa – zawiera informacje odnośnie podziału zysków, podstawowe dane pracownicze, pobrane pożyczki, itd.

W 2015 roku w życie weszły przepisy uprawniające mikrojednostki do sporządzania sprawozdań finansowych w formie uproszczonej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego wymaga poświęcenia temu zabiegowi ogromnej ilości czasu, pracy i zaangażowania. Warto mieć na uwadze, iż dokument ten stanowi podstawę do obliczania należności podatkowych przedsiębiorstwa, dlatego też podlega on szczegółowej kontroli urzędniczej. Jakiekolwiek nieprawidłowości w nim wykryte mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, dlatego też jego przygotowanie warto zlecić specjalistom.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139