DOKUMENTY DO POBRANIA

ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ

Przykładowa umowa spółki z o.o
Formularz wyboru opodatkowania
Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała Zarządu o wyznaczeniu terminu na zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia
Wzór uchwały Zgromadzenia Wspólników
Karta tajnego głosowania
Księga protokołów
Księga udziałów
Odwołanie prokurenta
Oświadczenie członka zarządu o niekaralności
Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników
Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Przekształcanie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu
Uchwała o odwołaniu członka zarządu
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.
Uchwała zarządu o powołaniu prokurenta
Uchwała zarządu o zawieszeniu działalności spółki
Uchwała zarządu o wznowieniu działalności
Uchwała zarządu spółkiz o.o.
Umowa sprzedaży udziałów
Umowa najmu lokalu użytkowego
Umowa pożyczki ze wspólnikiem

DRUKI ZUS

Formularz Z-3
Formularz Z-3a
Formularz Z-3b
Formularz Z-15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

DEKLARACJE US

NIP-2
PCC-3
PCC-3a
VAT-R
VAT-Z
ZAP-3

DRUKI KADROWE

Kwestionariusz osobowy pracownika
Zgłoszenie członków rodziny do ZUS
Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe
Oświadczenie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem
Skierowanie na badania lekarskie
Wniosek o urlop
Lista obecności