W polskim prawie pracy istnieje możliwość jednoczesnego zatrudnienia na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę. Jednak ta opcja rodzi szereg pytań i wątpliwości, które warto rozwiać, aby uniknąć problemów prawnych i organizacyjnych. Poniżej wyjaśniamy, kiedy i jak można zawierać wielokrotne umowy o pracę.

Dwie umowy o pracę na pół etatu – czy to możliwe?

Zgodnie z polskim prawem, nie ma przeszkód, aby osoba była zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę na pół etatu, nawet u tego samego pracodawcy. Ważne jest jednak, aby obowiązki wynikające z obu umów były wyraźnie różne. Pracownik musi wykonywać odmienny rodzaj pracy w ramach każdej z umów, co jest zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r. (sygn. I PKN 43/97), który stwierdza, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.

Umowy o pracę na pełen etat – czy można mieć dwie?

Zatrudnienie na podstawie dwóch umów o pracę na pełny etat jest teoretycznie możliwe, ale w praktyce związane z wieloma ograniczeniami. Przede wszystkim, pracownik musi być w stanie wywiązać się z obowiązków z obu umów bez naruszenia przepisów o maksymalnym czasie pracy. Dodatkowo, jeśli umowy są zawarte z tym samym pracodawcą, muszą dotyczyć różnych rodzajów pracy.

Przestrzeganie limitu umów na czas określony

Zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy, istnieją ograniczenia co do liczby i łącznego czasu trwania umów na czas określony – maksymalnie trzy umowy, nie dłużej niż przez 33 miesiące. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. w przypadku zastępstwa pracownika lub pracy dorywczej.

Informowanie pracodawców o podwójnym zatrudnieniu

Choć prawo nie wymaga od pracownika informowania o zawarciu drugiej umowy o pracę, w niektórych sytuacjach może to być korzystne. Na przykład, jeśli suma wynagrodzeń z obu umów przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia, pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia dodatkowych składek na Fundusz Pracy.

Urlop w przypadku wielokrotnego zatrudnienia

Pracownik zatrudniony na podstawie dwóch lub więcej umów o pracę ma prawo do urlopu z każdej umowy. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy, prawo do urlopu jest proporcjonalne do wymiaru pracy.


Zawieranie wielu umów o pracę jest dozwolone, ale wymaga dokładnej analizy obowiązujących przepisów i odpowiedniej organizacji pracy. Kluczowe jest, aby zadbać o to, by obowiązki z różnych umów się nie pokrywały i by suma godzin pracy nie przekraczała dopuszczalnych norm. Przed podjęciem decyzji o podwójnym zatrudnieniu warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych.