1 lipca 2023 roku ogłoszony został koniec stanu zagrożenia epidemicznego, co oznacza pewne zmiany dla pracodawców. Przyjrzyjmy się, jakie czekają ich konsekwencje.

Badania profilaktyczne

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało istotny wpływ na przeprowadzanie badań profilaktycznych. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 roku, pozostają aktualne do 28 grudnia 2023 roku (do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego). Natomiast orzeczenia wydane przez lekarzy spoza dziedziny medycyny pracy utracą ważność 28 grudnia 2023 roku.
Od 1 lipca 2023 roku wraca ogólna zasada, że wszyscy nowo przyjmowani pracownicy muszą przejść wstępne badania, z wyjątkiem osób zatrudnionych w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy.

Szkolenia BHP

Termin okresowych szkoleń BHP, które przypadały na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub w ciągu 30 dni od jego odwołania, zostaje wydłużony do 60 dni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. Szkolenia BHP, które powinny być zorganizowane w okresie od 14 marca 2020 roku (pierwszego wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19) do 31 lipca 2023 roku, muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do 30 sierpnia 2023 roku.

Kierowanie na przymusowy urlop

Od 1 lipca 2023 roku zakłady pracy nie mogą już samodzielnie, bez zgody pracownika i pominięcia planu urlopów, skutecznie nakazać wykorzystanie niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych urlopu wypoczynkowego o długości do 30 dni roboczych.

Fikcja doręczenia

Odzyskanie mocy fikcji doręczenia od 15 lipca 2023 roku oznacza, że jeśli pracownik zignoruje powiadomienie pocztowe, oświadczenie będzie uznane za doręczone najpóźniej 7 dni po drugim awizowaniu, czyli od pozostawienia przez listonosza drugiego zawiadomienia w skrzynce pocztowej.

Zakaz konkurencji

Od 1 lipca 2023 roku strony umowy o zakazie konkurencji, obowiązującej po zakończeniu stosunku pracy, nie mogą już wypowiedzieć takiej umowy z zachowaniem 7-dniowego terminu.

Odprawy i odszkodowania

Od 1 lipca 2023 roku przestaje obowiązywać ograniczenie odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia wypłaconego na mocy przepisów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (34 900 zł w I połowie 2023 roku).

Zatrudnianie cudzoziemców

Specustawa automatycznie przedłużyła ważność niektórych zezwoleń, które wygasły w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 31 lipca 2023 roku. W takim przypadku wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę lub pracę sezonową należy złożyć najwcześniej 90 dni przed upływem terminu ważności zezwolenia, a najpóźniej do 31 lipca 2023 roku.

Powyższe zmiany są najważniejszymi konsekwencjami zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. Warto dokładnie przeanalizować te kwestie i odpowiednio zorganizować dział kadrowo-płacowy.