Sporządzanie analiz ekonomicznym rozpoczniemy od ogólnej definicji analizy, która jest rozkładem danego podmiotu na części pierwsze w celu jego lepszego poznania. Analizie poddany może być każdy podmiot, każdy przedmiot, ale także zjawisko. Jest to jedna z metod postępowania badawczego.

Analiza odnosząca się do firm, a więc analiza ekonomiczna bada zjawiska oraz procesy, które występują w skali całej gospodarki. Analizę ekonomiczną ze względu na badany przedmiot możemy podzielić na:
– analizę makroekonomiczną, której przedmiotem jest gospodarka krajowa lub globalna, a która dotyczy zjawisk takich, jak bezrobocie, PKB, itd.,
– analiza mikroekonomiczna, której przedmiotem są podmioty, a więc przedsiębiorstwa, gospodarstwa, pojedyncze osoby, itp.,
– analiza finansowa, której wielkości ekonomiczne są wyrażone w pieniądzach,
– analiza techniczno-ekonomiczna, której przedmiot stanowią wszystkie wielkości ekonomiczne wyrażone rzeczowo.

Przedmiotem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest prowadzona przez nie działalność gospodarcza, a więc majątek angażowany w prowadzenie firmy, którego wynikiem są różne zjawiska. Ogólny przedmiot analizy możemy podzielić na:
– stan finansowy,
– wyniki finansowe.