Nie od dzisiaj wiadomo, iż pełna księgowość oraz dokumenty, które sporządza się w ramach jej prowadzenia, są doskonałym źródłem informacji na temat sytuacji finansowej występującej wewnątrz firmy. Informacje te dają możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w danej jednostce. Dodatkowo umożliwia to usprawnienie zarządzania firmą. Pełna księgowość zobowiązuje do regularnego prowadzenia ewidencji księgowych, jak również sporządzania licznych dokumentów. Warto wiedzieć, iż o ile w przypadku dużych firm, księgowość pełna jest doskonałym rozwiązaniem, tak w przypadku małej firmy, jest znacznym obciążeniem.

Niedawno w życie weszła nowelizacja do ustawy o rachunkowości, która wprowadza udogodnienia odnośnie prowadzenia rachunkowości dla mikrofirm. Od stycznia 2015 roku sprawozdanie finansowe w mikrofirmach będzie mogło zostać sporządzone w wersji skróconej, gdzie znajdą się wyłącznie najważniejsze informacje.

Ustawa zniosła obowiązek sporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych pod warunkiem, że wszystkie niezbędne dane zostaną dołączone w informacji do bilansu, w której znaleźć powinna się:
– kwota zobowiązań finansowych (dłużne instrumenty finansowe, gwarancje, poręczenia oraz zobowiązania nieuwzględnione w bilansie),
– wartość zobowiązań, która dotyczy emerytur, jednostek powiązanych bądź stowarzyszonych,
– wartość akcji własnych,
– sumę zaliczek oraz kredytów udzielonych członkom organów nadzorujących, zarządzających oraz administrujących.