Ministerstwo Finansów poinformowało, że 31 sierpnia mija termin składania zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU przez podmioty sprzedające, ale także zużywających paliwa opałowe do celów grzewczych – dotyczy to także osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Za paliwa opałowe uznaje się ciekłe towary, które nieobjęte są zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie za pomocą platformy PUESC, na Portalu Podatkowym ( osoby fizyczne), w formie papierowej wysyłając pocztą lub składając osobiście do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dokonując rejestracji uproszczonej składający otrzymuje status pośredniczącego podmiotu olejowego (dotyczy osób sprzedających paliwa) lub zużywającego podmiotu olejowego (dotyczy osób kupujących) oraz potwierdzenie AKC-PR/U.

WAŻNE: Bez zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej, nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych lub ich zakup!