Zgłoszenie beneficjentów do CRBR – jak poprawnie dokonać zgłoszenia beneficjentów podmiotu do rejestru CRBR?

Wszyscy właściciele spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, fundacji i stowarzyszeń podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS oraz akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych swoich spółek do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zadaniem CRBR jest rejestrowanie danych identyfikujących rzeczywistych beneficjentów, czyli osoby fizyczne, które posiadają ostateczny kontrolny udział lub kontrolują daną jednostkę gospodarczą. Rejestr zawiera informacje dotyczące nazwisk, dat urodzenia, obywatelstwa, adresów zamieszkania, a także informacje o charakterze relacji, jaką beneficjent ma z danym podmiotem gospodarczym.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych stanowi ważne narzędzie w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ponieważ umożliwia organom regulacyjnym i instytucjom finansowym dostęp do informacji o rzeczywistych beneficjentach spółek. Dzięki temu można skuteczniej identyfikować potencjalne ryzyko i podejrzane transakcje oraz prowadzić działania mające na celu ochronę systemu finansowego i zapobieganie działalności nielegalnej lub szkodliwej dla gospodarki. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i aktualizacji danych w CRBR, co przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i uczciwości w działalności gospodarczej.

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie wyżej wymienionych spółek mają obowiązek złożenia stosownego oświadczenia do CRBR. Na złożenie wniosku właściciele nowych, dopiero powstających firm mają zaledwie 7 dni od momentu uzyskania wpisu podmiotu do KRS lub 7 dni w przypadku aktualizacji przekazanych wcześniej informacji. W przypadku spółek już istniejących termin jest dłuży, zachęcamy jednak do jak najszybszego złożenia wniosku.

Wniosek CRBR – co grozi za niedopełnienie zgłoszenia w terminie?

Niezłożenie wniosku o zgłoszenie danych beneficjenta rzeczywistego w wymaganym terminie ma poważne konsekwencje prawne. Przede wszystkim, przedsiębiorca może zostać ukarany finansowo. W przypadku spółek, kara może wynieść nawet do 1 mln złotych. Ponadto, organy regulacyjne mogą nałożyć sankcje administracyjne na przedsiębiorcę, które mogą obejmować grzywny, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub nawet wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.

Niezłożenie wniosku w terminie może również skutkować negatywnymi konsekwencjami dla reputacji przedsiębiorstwa. Brak zgłoszenia danych beneficjenta rzeczywistego może wzbudzić podejrzenia wśród instytucji finansowych, klientów, partnerów biznesowych oraz organów ścigania. Może to prowadzić do utraty zaufania i negatywnego wizerunku firmy, a także skutkować trudnościami w zawieraniu nowych umów, uzyskiwaniu kredytów lub innych usług finansowych.

Ponadto, niezłożenie wniosku w terminie jest naruszeniem przepisów prawa i może prowadzić do postępowań kontrolnych oraz długotrwałych procesów sądowych. To z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami i utratą czasu, które przedsiębiorca musi ponieść.

W związku z tym, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, przedsiębiorcy powinni skrupulatnie przestrzegać obowiązku złożenia wniosku o zgłoszenie danych beneficjenta rzeczywistego w terminie i dbać o aktualizację tych danych w przypadku jakichkolwiek zmian. W razie wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. prawa gospodarczego, aby upewnić się, że wszystkie obowiązki są wypełniane zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie złożenia oświadczenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – nasze biuro służy pomocą. Oferujemy kompleksowe doradztwo, udzielenie szerszych informacji na temat obowiązku zgłoszenia beneficjentów oraz pomoc w sporządzeniu i złożeniu odpowiedniego wniosku.

Odrzucenie wniosku o otwarcie rachunku bankowego przez brak wpisu do CRBR

Odrzucenie wniosku o otwarcie rachunku bankowego ze względu na brak wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest jedną z konsekwencji niedopełnienia obowiązku zgłoszenia danych beneficjenta rzeczywistego. Banki, jako podmioty nadzorowane i zobowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy, mają obowiązek sprawdzić informacje dotyczące rzeczywistych beneficjentów przed otwarciem rachunku dla nowych klientów.

W przypadku gdy wnioskodawca nie dostarcza odpowiedniego wpisu do CRBR, bank może odmówić otwarcia rachunku. Brak wpisu może być uznany za naruszenie przepisów prawa i stanowi ryzyko dla banku w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zgodności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Odrzucenie wniosku o otwarcie rachunku bankowego może prowadzić do utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą napotkać trudności w realizacji płatności, obsłudze transakcji finansowych oraz korzystaniu z usług bankowych niezbędnych do prowadzenia bieżących operacji. Ponadto, może to negatywnie wpływać na reputację przedsiębiorstwa, wzbudzając wątpliwości wśród partnerów biznesowych i klientów.

Aby uniknąć odrzucenia wniosku o otwarcie rachunku bankowego z powodu braku wpisu do CRBR, przedsiębiorcy powinni regularnie monitorować i aktualizować swoje dane beneficjenta rzeczywistego w rejestrze. W przypadku jakichkolwiek zmian lub niezgodności, należy niezwłocznie dokonać odpowiednich aktualizacji i zgłosić je do CRBR. Dbałość o terminowe spełnianie tych obowiązków zapewni przedsiębiorcy płynne i efektywne funkcjonowanie w sferze finansowej oraz przyczyni się do zachowania wysokiego poziomu zgodności z regulacjami prawnymi i etycznymi.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty sporządzenia i złożenia wniosku o rejestrację CRBR.

Przejdź do kontaktu.