Biegły rewident to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania czynności rewizji finansowej nadane na podstawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Potwierdzeniem uprawnień zawodowych w przypadku biegłego rewidenta jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Uchwałę o wpisie do tego rejestru podejmuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego. Musi on przestrzegać zasady niezależności oraz etyki zawodowej. Biegły rewident zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej o informacjach oraz o dokumentach, które dotyczą wykonywania jego zawodu.

Zadania biegłego rewidenta:
-prowadzenie badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych spółek,
-badanie planu przekształcania spółek,
-badanie mające miejsce podczas zakładania spółki akcyjnej oraz podczas podwyższenia kapitału zakładowego,
-badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
-badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach,
-audyt projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta.

Biegły rewident jest zobowiązany do:
-postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
-stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-przestrzegania standardów rewizji finansowej oraz zasad niezależności i etyki zawodowej,
-opłacania składek członkowskich, przestrzegania uchwał organów KIBR.