Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych, które potrwają do 6 listopada 2020 roku.

TPR to informacja o cenach transferowych, która jest zbiorem informacji o transakcjach zawieranych: pomiędzy podmiotami powiązanymi lub przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania/siedzibę/zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raju podatkowym). Pozyskiwane informacje są przede wszystkim na potrzeby analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania oraz innych analiz ekonomicznych i statystycznych.

Podmioty zobowiązane składają w formie elektronicznej informację o cenach transferowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.