Sporządzając faktury, bardzo często mogą wkraść się błędy, a jednym z najczęściej popełnianych jest wpisanie błędnego NIP-u nabywcy. Owa pomyłkę można poprawić, wystawiając fakturę korygującą, bądź notę korygującą. Z tym, że fakturę korygującą wystawia sprzedawca, a notę korygującą – odbiorca.

Kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ podatnikom przysługuje prawo do odliczenia VAT-u, który wynika z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów/usług w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z definicją faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, stąd tak ważne jest, aby wszystkie informacje w niej zawarte były prawidłowe.

1. Błędny NIP na fakturze

W takiej sytuacji ustawodawca narzuca na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury korygującej. Zasady jej wystawienia zostały określone w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że jeśli po wystawieniu dokumentu, stwierdzi się pomyłkę w cenie, stawce podatku, kwocie podatku, bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury, należy sporządzić fakturę korygującą.

Można zatem stwierdzić, iż faktura korygująca jest wystawiana w celu podania właściwych i zgodnych z rzeczywistością kwot oraz danych na dokumencie.

2. Brak NIP-u na fakturze

W art. 88 ust. 3A ustawy o VAT zostały wymienione sytuacje, kiedy to podatnik nie ma możliwości odliczenia VAT-u. Wynika z tego, iż jeśli faktura na której nie ma ujętego numeru NIP nabywcy, wcale nie pozbawia podatnika możliwości odliczenia VAT-u.

Według organu podatkowego brak NIP-u na fakturze przy prawidłowym wskazaniu numeru PESEL oraz innych danych, które pozwolą zidentyfikować nabywcę – jest jedynie wadą techniczną, która nie wyklucza możliwości weryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego oraz prawidłowego określenia nabywcy, która pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

3. Faktura wystawiona do paragonu NIP
Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej dla podatników. Zgodnie z tymi przepisami, wystawienie faktury dla podatnika VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy pomocy kasy rejestrującej, jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie od tej transakcji NIP-u nabywcy.