Spółki prawa handlowego mogą być zawieszone na okres od 30 dni do 24 miesięcy bez względu na powód, pod warunkiem, że nie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę.

Zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym za pomocą formularza KRS-Z62, który należy złożyć we właściwym ze względu na siedzibę spółki sądzie gospodarczym.

Zawieszenie spółki bezpośrednio rzutuje na obowiązek ubezpieczeń społecznych. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy zostają z tego obowiązku wyłączeni. Nie podlegają wówczas również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Warto jednak podkreślić, że jest to równoznaczne z niepodleganiem danemu ubezpieczeniu, a więc brakiem możliwości korzystania ze świadczeń z ich tytułu. Z tego względu wspólnicy mogą zdecydować się na dobrowolne uiszczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność swojej spółki ma prawo do:
– wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– przyjmowania należności i regulowania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem,
– zbywania własnych środków trwałych oraz swojego wyposażenia,
– uczestniczenia w postępowania sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z jego działalnością,
– osiągania przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem spółki,
– wykonywania obowiązków nakazanych przepisami prawa.

Co ważne, spółka podczas zawieszenia może również zostać poddana kontroli podatkowej na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą.