Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonego e-podpisem osoby upoważnionej. Tym samym zlikwidowano możliwość przesyłania do Krajowego Rejestru Sądowego skanu sprawozdania przygotowanego w formie papierowej.

Do składania rocznych sprawozdań finansowych zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają zarejestrowaną spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ubiegłym roku wprowadzono wymóg składania e-sprawozdań, jednak do października można było sporządzić sprawozdanie w tradycyjnej formie i przesłać skan do urzędu. Teraz nie ma już takiej możliwości i dokument musi być przygotowany w formacie XML.

Dane sprawozdania przygotowanego w formie elektronicznej z łatwością można poddać przetworzeniu zgodnie z nowelizacją ustawy, sprawozdanie powinno być sporządzone w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez ministra finansów. Tak przygotowane sprawozdanie będzie musiało zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym lub przy pomocy Profilu Zaufanego, przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL, ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców KRS i która uprawniona jest do reprezentowania podmiotu.

Aby prawidłowo przygotować sprawozdanie muszą Państwo poświęcić sporo czasu i energii, gdyż wszystkie dane muszą zostać rzetelnie wprowadzone. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy tworzeniu e-sprawozdania, to zapraszamy do kontaktu. Służymy również pomocą w pozyskaniu e-podpisu.