Czytając art. 22 Kodeksu Pracy, dowiadujemy się tego, iż nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje pracownika do wykonywania określonych czynności na rzecz pracodawcy w określonym czasie oraz miejscu. Z kolei pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi określonego wynagrodzenia. Należy pamiętać o tym, iż zatrudnienie na powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy bez względu na nazwę zawieranej umowy.

Zasady dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych, którymi są m.in. umowa zlecenia oraz umowa o dzieło, regulowane są w przepisach zawartych w Kodeksie Cywilnym. Istotną kwestią jest to, iż to nie nazwa zawieranej umowy, a warunki świadczenia pracy świadczą o tym czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy.

Główną cechą, która odróżnia umowy cywilnoprawne od umów o pracę jest to, iż nie występuje podporządkowanie wykonawcy pod osobę powierzającą pracę. Oznacza to, iż osoba, która zatrudniona jest na umowie zlecenia, nie ma obowiązku pracowania w godzinach oraz miejscu, które ściśle określi pracodawca.

Każdy pracodawca, który zawrze umowę cywilnoprawną na takich warunkach, na jakich powinna być zawarta umowa o pracę, może zostać obciążony karą z tytułu popełnienia wykroczenia przeciw prawom pracownika. Wysokość takiej kary może być w granicy od 1000 zł do 30 000 zł.