Pełna księgowość

Pełna księgowość powszechnie uważana jest jako opcja bardzo zaawansowana i kosztowna, co często wiążę się z koniecznością zatrudnienie księgowego lub skorzystania z usług jednego z biur rachunkowych.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia tej formy księgowości są wszystkie podmioty gospodarcze, których przychód z prowadzonej działalności w roku poprzednim przekroczył 1 200 000 złotych. Istnieją jednak przypadki, gdy bez względu na wielkość przychody, podmiot zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg handlowych. Podmiotami tymi są m.in. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Zasady te zostały uregulowane w Ustawie o rachunkowości, która obowiązuje w Polsce.

Przed przedsiębiorcom prowadzącym pełną księgowość stoi wiele obowiązków, do których zalicza się:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o dowody księgowe,
– okresowe ustalanie i kontrolowanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
– wycenianie aktywów oraz pasywów,
– ustalanie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji przedsiębiorstwa.

Każdy przedsiębiorca prowadzący w swojej działalności pełną księgowość, musi stosować się do zasad opodatkowania podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej. Natomiast osoby prawne, które rozliczają się na zasadach ogólnych, muszą naliczyć podatek według stawki liniowej na poziomie 19%.