Tytułowy podatek PIT jest podatkiem dochodowym płaconym przez osoby fizyczne. Obejmuje on wszystkie dochody osiągnięte przez osoby fizyczne. Natomiast dochód jest nadwyżką sumy przychodów nad sumę poniesionych kosztów ich uzyskania.

Podatkiem dochodowym objęte są dochody osiągnięte w ramach:
– prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
– prowadzonych działów specjalnej produkcji rolnej,
– posiadanych nieruchomości oraz wszelkich ich części,
– odpłatnego zbycia nieruchomości,
– wykonywanej pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
– stosunku służbowego lub stosunku pracy,
– najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy,
– kapitałów pieniężnych oraz praw majątkowych.