Planem kont nazywa się układ kont księgowych, który jest przyjęty w danym podmiocie gospodarczym. Jego celem jest uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych. Uwzględnia on przepisy prawa. Plan kont to szczegółowa lista określająca porządek poszczególnych kont w księdze.

Często zdarza się, że w przedsiębiorstwach występują podobne plany kont. Może być to związane z wymogami prawnymi danego państwa.
Podobieństwo może także wynikać z tego, że istnieje ogólnodostępny wzorzec planów kont, z którego korzysta ogrom księgowych.
Ustawa o Rachunkowości mówi jasno, że jednostka powinna posiadać dokumentację dotyczącą zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Według zakładowego planu kont księguje się poszczególne operacje finansowe. Plan kont jest częścią składową systemu rachunkowości. Należy traktować go jako niezbędne narzędzie dostarczające niezbędnych informacji do zarządzania organizacją i dokonywania rozliczeń finansowych np. z darczyńcami.
Zakładowy plan kont składa się z księgi głównej (konta syntetyczne) i kont pomocniczych (analitycznych).

Plan kont to numeryczny wykaz kont księgowych, czyli zbiorów, w których rejestrowane są dane finansowe