Każda firma działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi bardzo dokładnie stosować się do zasad określających kwestie jej opodatkowania, które zawarte zostały w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy te określają podwójne opodatkowanie zysku, który osiągany jest przez spółkę z o.o.. Uściślając – opodatkowaniu podlega dochód osiągnięty przez spółkę z o.o., a także wypłacane wspólnikom dywidendy. Nie inaczej jest w przypadku jednoosobowej spółki z o.o., której jedynym wspólnikiem jest osoba fizyczna.

W związku z tym, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest spółką kapitałową, jest opodatkowana podatkiem CIT, którego wysokość wynosi 19%, co naliczane jest od dochodu osiągniętego przez daną spółkę. Należność regulować należy do 20 dnia kolejnego miesiąca. Tak, jak zostało już wspomniane, należy pamiętać również o tym, aby uregulować podatek CIT naliczany od wypłacanego zysku, który także wynosi 19%.

Sam fakt podjęcia decyzji o podziale zysku nie stwarza obowiązku podatkowego, który występuje dopiero w momencie wypłacenia owego zysku, czyli tzw. dywidendy na rzecz wspólników lub powiększenia wartości kapitału zakładowego jednostki. W sytuacji, gdyby przedsiębiorcy zdecydowali się przeznaczyć zysk na fundusze specjalne takie, jak np. kapitał zapasowy bądź rezerwowy itp., wtedy spółka musi jedynie uregulować podatek CIT, gdyż podwójne opodatkowanie nie występuje.