KPiR, a więc Księga Przychodów i Rozchodów jest powszechnie uważana za najpopularniejszy rodzaj ewidencji używany przez podmioty, które mają możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. W księdze tej rejestrowane są wszystkie osiągnięte przez firmę zarówno przychody, jak i wydatki. Odpowiednie prowadzenie tej dokumentacji umożliwia przedsiębiorcy łatwe wyliczenie firmowych zobowiązań podatkowych.

Obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa na każdej firmie, która jako formę opodatkowania wybrała podatek liniowy lub zasady ogólne, a której przychód pochodzi z prowadzenia działalności pozarolniczej. Ten sam obowiązek dotyczy spółek jawnych, partnerskich oraz cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne, w których przychód netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Księgę Przychodów i Rozchodów należy założyć w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Natomiast o wyborze tym koniecznie trzeba poinformować właściwy Urząd Skarbowy w terminie do 20 dni od założenia owej KPiR. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług biura rachunkowego, mają Państwo tydzień na powiadomienie o tym fakcie US.

To przedsiębiorca decyduje o tym, w jakiej formie prowadzona będzie jego firmowa Księga Przychodów i Rozchodów, a mianowicie czy będzie to forma papierowa, czy elektroniczna. Współczesny rynek oferuje nam wiele programów komputerowych, które zostały opracowane specjalnie do prowadzenia KPiR. W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie KPiR w tradycyjnej formie papierowej, wówczas konieczne jest, aby pamiętał o tym by wszystkie strony księgi były numerowane tak samo, jak wpisy.

Na zakończenie przypomnę, iż w księdze prowadzonej rzetelnie i starannie powinny znaleźć się wszystkie firmowe przychody – mowa o przychodach pochodzących z usług i towarów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Z kolei wydatkami są głównie pensje wypłacane pracownikom, bieżące opłaty, jak również zakup materiałów.