Na obecną chwilę na rynku gospodarczym coraz częściej można spotkać się ze spółkami komandytowymi, do których z dnia na dzień przekonuje się więcej przedsiębiorców. W spółce tej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusze i komplementariusze, co pozwala ograniczyć odpowiedzialność poszczególnych wspólników za zobowiązania spółki.

Każda spółka komandytowa, bez względu na osiągane przychody, jest zobowiązana do tego, aby prowadzić rachunkowość spółki. Ustawa o rachunkowości mówi nam o tym, iż każdy właściciel spółki komandytowej, jest zobowiązany do wywiązywania się z obowiązków, które narzuca rachunkowość spółki do których zalicza się:
– prowadzenie ewidencji dowodów księgowych w sposób systematyczny i chronologiczny,
– ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
– wycenienie aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– przechowywanie dowodów księgowych i dokumentacji firmowej,
– poddawanie sprawdzeniu sprawozdań finansowych.