Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Oznacza to, że wiele firm będzie musiało zmienić dotychczas stosowane schematy.

Do składania sprawozdań finansowych zostali zobowiązani przedsiębiorcy, którzy posiadają spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną oraz europejską. Jeżeli przedsiębiorca posiada konto w S24 bądź jego numer jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym wówczas swoje sprawozdanie może złożyć bezpłatnie. Płatnie sprawozdanie finansowe składają polscy obywatele bez ujawnienia numeru PESEL w KRS, cudzoziemcy, nieposiadający numeru PESEL, pełnomocnicy i prokurenci.

Składane sprawozdanie finansowe musi mieć format XML oraz być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do sprawozdania tego należy dołączyć szereg dokumentów, do których należą:
– sprawozdanie z działalności,
– uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty,
– uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
– sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe należy wysłać w przeciągu 15 dni od momentu jego zatwierdzenia. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego dokonuje walne zgromadzenie wspólników do 6 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku, gdy rok obrotowy nakłada się z rokiem obrachunkowym, wówczas sprawozdanie należy złożyć nie później niż 15 lipca konkretnego roku obrotowego (zatwierdzić do 30 czerwca).