W firmach, w których przedsiębiorcy zatrudniają co najmniej 25 pracowników (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu), nie osiągając tym samym 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, występuje obowiązek comiesięcznego dokonywania wpłat na konto państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie da się ukryć faktu, iż wpłaty te stanowią dla przedsiębiorców znaczne obciążenie finansowe. Istnieje jednak możliwość na obniżenie wysokości owych wpłat, a w sytuacji zaległości we wpłatach możliwe jest rozłożenie ich na raty.

Tak, jak zostało już wspomniane, do wnoszenia wpłat na PFRON, zobowiązani są przedsiębiorcy, w przypadku których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przy równoczesnym przekroczeniu poziomu 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W przypadku uczelni publicznych oraz niepublicznych, wyższych szkół zawodowych, szkół publicznych oraz niepublicznych, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także resocjalizacyjnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie powinien przekroczyć poziomu 2%. Z obowiązku wnoszenia wpłat, zwolnieni są przedsiębiorcy osiągający minimalny wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy zatrudnieniu 25 pracowników (po przeliczeniu na pełne etaty). Dodatkowo z obowiązku tego zwolnione zostały publiczne oraz niepubliczne jednostki organizacyjne, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a których głównym przedmiotem działalności jest rehabilitacja społeczna oraz lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych, a także opieka nad nimi.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie osiągnie wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, zobowiązany jest do wpłacania składek. Należna kwota do zapłaty jest wyliczana jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników, która odpowiada różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do wysokości 6%, a faktycznym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.