Spółki, których sprawozdanie finansowe musi zostać przekazane do badania, mają możliwość nawiązanie współpracy z biegłym rewidentem, który będzie regularnie wywiązywał się z owego obowiązku. Przedsiębiorcy do wyboru biegłego rewidenta, są zobowiązani jeszcze przed rozpoczęciem okresu inwentaryzacji.

Art. 64 Ustawy o rachunkowości informuje nas o tym, iż badaniu za rok 2019 podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, jak również roczne sprawozdania finansowe podmiotów, które zostały wymienione w tymże artykule, a które planują swoją działalność kontynuować w 2020 roku.

Spośród tych podmiotów, możemy wymienić m.in.:

– banki,
– zakłady ubezpieczeń,
– SKOK-i,
– spółki akcyjne,
– pozostałe jednostki, które w ubiegłym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, średniorocznie zatrudniało (po przeliczeniu na pełne etaty) co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość (po przeliczeniu na walutę polską) co najmniej 2 500 000 ruro, a także przychody ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy, stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 zł.

Prócz powyższego, obowiązkowemu badaniu podlegają sprawozdania finansowe podmiotów, które zostały wymienione w art. 64, ust. 3 i 4 Ustawy o rachunkowości.

Decyzję o wyborze biegłego rewidenta dla spółki podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki (chyba, że statut stanowi inaczej). Owa decyzja o wyborze firmy audytorskiej musi zostać zawarta w formie pisemnej. To kierownik danej jednostki zawiera umowę z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdania finansowego.

Ważne!
W przypadku zawarcia umowy z firmą audytorską, pierwsza umowa na badanie sprawozdania finansowego danej jednostki jest zawierana na okres nie krótszy niż 2 lata. Istnieje możliwość przedłużenia jej o kolejne 2 lata.