Jeżeli posiadasz status przedsiębiorcy i wprowadzasz na rynek produkty, produkty w opakowaniach, wytwarzasz odpady, bądź nimi gospodarujesz, koniecznie powinieneś sprawdzić czy nie ciąży na Tobie obowiązek dokonania wpisu w rejestrze BDO. Poniżej prezentujemy wszystkie ważne informacje w tym zakresie.

1. Jak załatwić sprawę?
– w trakcie wizyty w urzędzie
– listownie
– elektronicznie

2. Czym jest rejestr BDO?
Rejestr BDO – rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie oraz zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektryczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy, którzy są lub będą wpisani do Rejestru BDO, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów od 1 stycznia 2020 roku.

Obowiązek wpisania do rejestru BDO spoczywa na przedsiębiorcach, którzy:
– wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
– wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zajmują się produkcją lub importem opakowań, bądź ich kupowaniem w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Rejestr BDO jest prowadzony przez marszałków województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorcy są do niego wpisani na podstawie złożonego wniosku, bądź z urzędu (bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. W przeciwnym wypadku grozi to karą pieniężną w wysokości od około 5000 zł do nawet 1 000 000 zł. Może również zostać wymierzona kara aresztu, bądź grzywny.

UWAGA!
Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku na wpisanie przedsiębiorcy do rejestru BDO.

W innym wypadku, jeśli wniosek zawiera braki, przedsiębiorca zostanie wezwany do poprawienia błędów. Na poprawki będzie przysługiwało 7 dni. W sytuacji, jeśli przedsiębiorca nie upora się z błędami w wyznaczonym terminie, sprawa danego przedsiębiorcy nie będzie załatwiana.