Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest niczym innym, jak precyzyjnym oraz uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także osiąganych przez nie wyników w ramach prowadzonej działalności.

Głównym celem sporządzania tego dokumentu jest dostarczenie dokładnych i wiarygodnych informacji na temat sytuacji firmy, co jest bardzo przydatne w sytuacji konieczności podjęcia decyzji mogącej mieć duży wpływ na działalność.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest przeważnie pod koniec roku obrachunkowego w tzw. dniu bilansowym lub w sytuacjach zamknięcia ksiąg rachunkowych, które są dokładnie opisane w prawie podatkowym.

Jednymi z zasad sporządzania tego dokumentu jest to, aby był on sporządzony zarówno w języku polskim, jak i w walucie polskiej. Aby sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa było kompletne, muszą na nie składać się następujące części:
– wstęp do sprawozdania,
– rachunek zysków i strat,
– bilans,
– zestawienie zmian w kapitale własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

*** W przypadku sporządzania rocznego sprawozdania, należy dołączyć sprawozdanie z działalności jednostki.