Kontrola dowodu księgowego polega na dokładnym sprawdzeniu go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokument po przejściu kontroli, otrzymuje status dowodu księgowego i może zostać ujęty w prowadzonych przez przedsiębiorstwo księgach rachunkowych. O tym, kto będzie dokonywał czynności w zakresie kontroli dokumentów, decyduje kierownik jednostki.

W większości przypadków, kontrola dowodów księgowych prowadzona jest przez głównego księgowego lub osoby, które on do tego upoważni. Jako potwierdzenie przejścia danego dowodu przez sprawdzenie, uznaje się podpis osoby za to odpowiedzialnej.

Rozróżniamy:
– kontrolę merytoryczną, która polega na zbadaniu danych, które zostały zawarte w dokumencie pod względem ich zgodności ze stanem rzeczywistym, zbadaniu celowości danej operacji gospodarczej, a także zbadaniu zgodności dowodu z przepisami prawa,
– kontrolę formalno-rachunkową, której celem jest wykrycie wszelkich możliwych błędów zarówno formalnych, jak i rachunkowych.