Każda jednostka bez wyjątku, jest zobowiązana do tego, aby posiadać dokładną dokumentację, która sporządzona jest w języku polskim, określa wszystkie przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, a więc tzw. politykę rachunkowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polityka rachunkowości jest rozumiana jako wybrana, a następnie stosowana w praktyce jakość sprawozdań finansowych. Dokumentacja, o której mowa powinna zawierać:
– określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
– metody wyceniania aktywów,
– sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– system służący do ochrony danych i ich zbiorów.

Tworzenie zakładowego planu kont należy do zadań bardzo ważnych, gdyż stanowi on jeden z najistotniejszych dokumentów w jednostce. Warto wiedzieć, iż tworzenie zakładowego planu kont polega na stworzeniu wykazu kont księgi głównej, przyjmowane zasady klasyfikowania zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania kont pomocniczych z kontami księgi głównej.

Samo opracowania planu kont jest bardzo czasochłonne. Właśnie dlatego ustawa o rachunkowości daje przedsiębiorcy możliwość skorzystania z wzorcowych planów kont. Należy pamiętać, iż opracowany przez jednostkę zakładowy plan kont, będzie stanowić załącznik do dokumentacji, która będzie opisywała przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości.