Od dnia 1 lipca 2020 roku, aby dany dostawca mógł skorzystać ze stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest zobowiązany posiadać numer VAT UE nadany przez nabywcę. Może on zostać przesłany w formie elektronicznej, bądź podany w stopce składanego zamówienia. Również niezbędne jest złożenie przez podatnika odpowiedniej informacji podsumowującej VAT-UE. Do tej pory było to warunkiem wyłącznie formalnym, a obecnie jest jednym z decydujących o prawie do stawki 0 %.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy art. 45a rozporządzenia 282/2011, które określają rodzaje dokumentów mogących potwierdzić wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Z kolei od dnia 1 lipca 2020 roku został zmodyfikowany przepis decydujący o możliwości zastosowania 0% do WDT, jak również opracowano nowy warunek odnośnie stosowania owej stawki.

Nie zostały wprowadzone przepisy przejściowe dotyczące zastosowania nowych warunków. Należy uznać, iż w takiej sytuacji mają one zastosowanie do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dokonanych od 1 lipca 2020 roku, a więc w tych, w przypadku których dochodzi do przeniesienia prawa rozporządzania towarem.

Z obowiązującego art. 42 ust. 1 i 1a Ustawy o VAT od 1 lipca 2020 roku wynikają warunki zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Ważne jest to, aby owe warunki zostały spełnione łącznie. W innym wypadku przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało prawo do skorzystania z owej stawki.

Warunkami zastosowania stawki 0% do WDT od dnia 1 lipca 2020 roku jest to, aby:
– dostawa dokonana była na rzecz nabywcy, który posiada właściwy oraz ważny numer identyfikacyjny dla danej transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie, który podał dostawcy,
– przed upływem terminu składania deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dostawca posiadał w swojej dokumentacji dowody, iż towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju oraz dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
– dostawca przy składaniu deklaracji VAT, w której wykazuje dostawę towarów, posiada status podatnika VAT UE,
– dostawca w odpowiednim terminie złożył odpowiednio przygotowaną informację podsumowującą VAT-UE, a jeśli pojawiło się uchybienie, wówczas konieczne jest złożenie wyjaśnienia naczelnikowi Urzędu Skarbowego.