Czy spotkałeś się kiedyś z sytuacją wygaśnięcia umowy o pracę?
Czy masz pomysł co może kryć się pod tym określeniem?
W jakiej sytuacji może dojść do wygaśnięcia umowy o pracę?

Jak zapewne można się domyślić, wszelkich informacji odnośnie wygaśnięcia umowy o pracę, należy szukać w zapisach znajdujących się w Kodeksie Pracy, ponieważ to właśnie tak określono wszelkie okoliczności, w których może dojść do owej sytuacji.

Wygaśnięcie umowy o pracę jest następstwem pewnych sytuacji, kiedy na skutek konkretnego zdarzenia ma miejsce ustanie stosunku pracy. Ważne – następuje to na mocy prawa i zarówno pracodawca, jak i pracownik nie są zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek czynności.

Wygaśnięcie umowy o pracę – kiedy?
Kodeks Pracy wyszczególnia sytuacje, kiedy to następuje wygaśnięcie umowy o pracę. Mowa o takich sytuacjach, jak:
– śmierć pracownika,
– śmierć pracodawcy,
– upływ 3miesięcy nieobecności pracownika ze względu na jego aresztowanie.

ŚMIERĆ PRACOWNIKA
W sytuacji kiedy nastąpi śmierć pracownika, stosunek pracy ulega wygaśnięciu z dniem śmierci. Wówczas prawa majątkowe z tytułu stosunku pracy w równych częściach przechodzą na małżonka oraz pozostałe osoby spełniające warunki uzyskania renty rodzinnej. Jeśli takowe osoby nie istnieją, wówczas owe prawa są wliczane do spadku. Prawami tymi są np. prawo do wynagrodzenia za pracę, prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Warto również poruszyć kwestię odprawy pośmiertnej, której wysokość jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Poniżej prezentujemy stawki odprawy pośmiertnej:
– jednomiesięczne wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
– trzymiesięczne wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
– sześciomiesięczne wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
UWAGA! W sytuacji, kiedy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, wówczas zostaje zwolniony z wypłacania odprawy.

ŚMIERĆ PRACODAWCY
Jest to kolejna sytuacja, która powoduje wygaśnięcie umowy o pracę. Wyjątkiem od tej sytuacji następuje wówczas, gdy zakład pracy zostaje przejęty przez nowego pracodawce, bądź ustanowiony został zarząd sukcesyjny. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z racji śmierci pracodawcy, należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Do wypłacenia owych środków zobowiązani są spadkobiercy danego pracodawcy.

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE
Kolejną sytuacją, po której następuje wygaśnięcie umowy o pracę jest upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu jego tymczasowego aresztowania. Okres ten liczony jest od dnia zatrzymania pracownika. Przed upływem tego terminu umowa o pracę nie może być wypowiedziana przez pracodawcę, ani rozwiązana bez winy pracownika.