Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Przepis ten dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawieszenie działalności to ogromne udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy mogą ten sposób zyskać przerwę w opłacaniu składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składaniu deklaracji VAT oraz w opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak podkreślić, że zaprzestanie regulowania składek do ZUS jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Podczas zawieszenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może prowadzić działalności, która przynosiłaby jej bieżące dochody. Ma jednak prawo do:
– wykonywania czynności niezbędnych do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów,
– osiągania przychodów z działalności prowadzonej przed zawieszeniem,
– zbywania środków trwałych oraz wyposażenia.

Zawieszona spółka posiada również kilka obowiązków. Należą do nich:
– regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów powstałych przed okresem zawieszenia,
– uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszeniem działalności,
– wykonywanie czynności nakazanych przez przepisy prawa.

Zawieszenie spółki wymaga złożenia wniosku KRS-Z62 w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym należy ustalić nazwę spółki, jej numery KRS i NIP, siedzibę i adres przedsiębiorcy oraz datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywanej działalności.