Nowe zmiany w Kodeksie pracy – prawa pracowników i obowiązki pracodawców

Prezydent RP w dniu 23 marca 2023 r. podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Jakie uprawnienia zyskają pracownicy, a jakie obowiązki będą mieli pracodawcy już od kwietnia 2023 r.?

Ogólny wykaz zmian w Kodeksie pracy, które wejdą w życie na wiosnę 2023 r., jest następujący:

Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych.
Zgodnie z nowelizacją, pracownik nie będzie mógł zostać potraktowany niekorzystnie przez pracodawcę jedynie z powodu korzystania z uprawnień wynikających z Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł podejmować działań przeciwko pracownikowi, który wykorzystuje swoje prawa związane z zatrudnieniem, takie jak prawo do urlopu czy korzystanie z urlopów zdrowotnych.

Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny.
Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny. Od teraz, pracodawca nie będzie mógł zawrzeć umowy o pracę na okres próbny dłuższy niż 3 miesiące dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, a dla pracowników zatrudnionych na czas określony, nie dłuższy niż połowa okresu umowy o pracę, lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy.
Nowelizacja przewiduje prawo pracownika do jednoczesnego wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy. Pracownik może wykonywać pracę u kilku pracodawców, jeśli nie jest to sprzeczne z umową o pracę lub regulaminem pracy.

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego dla pracownika od pracodawcy w zakresie stosunku pracy.

Zgodnie z nową regulacją, pracodawca będzie zobowiązany do udzielania pracownikowi dodatkowych informacji związanych ze stosunkiem pracy, takich jak informacje o wynagrodzeniu, czasie pracy, możliwości awansu czy urlopach.

To tylko kilka zmian przepisów w Kodeksie Pracy.

Oprócz zmian w samym Kodeksie Pracy, ustawa wprowadza także zmiany w innych ustawach, takich jak m.in. ustawie o pracownikach samorządowych, ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ustawie o spółdzielniach socjalnych. Zmiany te mają na celu zapewnienie bardziej przewidywalnych i stabilnych warunków pracy i zatrudnienia dla różnych grup pracowników.

Podsumowując, podpisanie ustawy o zmianie Kodeksu Pracy oraz niektórych innych ustaw przynosi szereg ważnych zmian w polskim prawie pracy. Pracownicy zyskują szereg nowych uprawnień i ochronę przed niekorzystnym traktowaniem, a pracodawcy mają nowe obowiązki, np. w zakresie informowania pracowników o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu oraz zapewniania szkoleń na swoje koszty. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie przewidywalności i stabilności warunków pracy i zatrudnienia oraz zapewnienie pracownikom bardziej równomiernego rozłożenia czasu pracy i odpoczynku.