Nowy rok przyniesie wiele zmian w przepisach na różnych obszarach gospodarki, również w zakresie podatku VAT. Zmiany będą dotyczyły kilku aspektów.

1. Korygowanie faktur – wprowadzony zostanie obowiązek sporządzenia odpowiedniej korekty podatku naliczonego oraz uproszczenia m.in. brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
2. Eksport – ułatwieniem dla eksporterów będzie wydłużony termin do 6 miesięcy na wywóz towarów dla stawki 0% VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów. Jeśli nastąpi to po upływie tego terminu podatnik ma obowiązek wykazać zaliczkę wstecz ze stawką podatku VAT obowiązującą w Polsce.
3. Wspólne kursy walut – podatnik może dokonywać przeliczenia kursu walut według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy przed dzień uzyskania przychodu podobnie, jak podczas przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.
4. Informacje Stawkowe Wiążące – wprowadzone zostanie rozszerzeniu ochrony wiążącej Informacji Stawkowej dla towarów/usług VAT według klasyfikacji PKWiU. Okres ważności WIS będzie wynosił 5 lat.
5. Odliczanie podatku VAT – termin do odliczenia podatku VAT naliczonego na bieżąco zostanie wydłużony do 4 okresów rozliczeniowych ( przy rozliczeniach miesięcznych). Możliwe będzie również odliczenie podatku naliczonego z Fa potwierdzających nabycie usług noclegowych, w celu ich odsprzedaży. Zwiększony zostanie, także limit kwoty na prezenty do 20 zł.
6. Tax Free – zmieniona zostanie procedura zwrotu VAT dla cudzoziemców, gdyż wprowadzony będzie system obowiązku stosowania kas on-line. Sprzedawca podczas sprzedaży będzie musiał wystawić elektroniczny dokument Tax Free i w aplikacji przesłać go do systemu informatycznego.
7. Zmiany redakcyjne – numer PESEL nie będzie widniał już w wykazie podatników VAT, zmieniona zostanie m.in. definicja rolnika ryczałtowego, czasopism regionalnych lub lokalnych.
8. Zmiany w JPK_VAT – wprowadzona zmiana ujednolica procedurę i odsyła do stosowania przepisów Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa do stosowania kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT za błędy w ewidencji.