Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 mln euro w złotych. W praktyce oznacza to, że mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Po przekroczeniu niniejszego limitu, księgowość uproszczona nie jest już możliwa, a przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia pełnej księgowości.

Limit zobowiązujący do prowadzenia KPiR przelicza się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Mała księgowość obliguje do prowadzenia:
– księgi przychodów i rozchodów,
– ewidencji przychodów.

Księga przychodów i rozchodów – urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji zaszłości (operacji gospodarczych) w uproszczonej formie.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą tej metody mogą wybrać dwie formy opodatkowania:
– na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18% lub 32%. Osiągając przychód do kwoty 85528 zł podatek wyniesie 18%. Należy pilnować podanej kwoty, gdyż po przekroczeniu od razu przechodzimy na próg 32%.
– na zasadach liniowych, według stałej stawki.

Ewidencja przychodów – prowadzi się ją w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego, czy ewidencji sprzedaży i zakupu prowadzone w celu ustalenia wysokości obciążeń z tytułu podatku od towarów i usług. Ewidencja jest wykazem ilościowym, wartościowym lub asortymentowym.