Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Obsługa księgowa przedsiębiorstwa musi być sprawowana rzetelnie i profesjonalnie, gdyż księgowość jest jednym z najważniejszych działów we wszystkich firmach.

W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, natomiast uproszczona księgowość może być prowadzona w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rodzaj księgowości nie zależy jedynie od wyboru przedsiębiorcy. W niektórych jednostkach obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podmiotami tymi są spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także inne podmioty, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły określoną w przepisach granicę.

Uproszczona księgowość służy głównie do wyliczania wysokości podatku do zapłaty. Jest łatwa w prowadzeniu, dzięki czemu przedsiębiorca sam może o nią zadbać. Pełna księgowość jest skomplikowanym i precyzyjnym systemem ewidencji operacji gospodarczych. Musi być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, co powoduje konieczność zatrudniania księgowych bądź podejmowania współpracy z biurem rachunkowym. Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą przeprowadzać szerokie analizy finansowe przedsiębiorstwa, czego nie da się zrobić rozliczając się w formie uproszczonej księgowości.