Rozliczenie podatku PIT – 37 bez wątpienia jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełnieniem tego formularza zajmują się podatnicy, którzy uzyskali swoje przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a więc w skali podatkowej na poziomie 18% i 32%, na terenie Polski za pośrednictwem płatnika.

W formularzu PIT – 37 należy zamieścić przychody uzyskane:
– ze stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
– z emerytur, rent, a także świadczeń przedemerytalnych,
– z zasiłków przedemerytalnych oraz należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, bądź innych spółdzielniach, które zajmują się produkcją rolną,
– z zasiłków pieniężnych pochodzących z ubezpieczenia społecznego,
– z osobiście wykonywanej działalności w oparciu o umowy cywilnoprawne,
– ze świadczeń wypłacanych w ramach Funduszu Pracy (FP) lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (FGŚP),
– z tytułu praw autorskich oraz innych praw majątkowych.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, aby wypełnić załączniki do formularza PIT takie, jak: PIT-O, PIT-D, PIT-2K. Wymienione załączniki są wypełniane automatycznie w momencie sporządzania PIT-u podstawowego.

Przedsiębiorcy, którzy nie czują się na siłach, aby samodzielnie zająć się sporządzenia rozliczenia PIT, mają możliwość skorzystania z pomocy biur rachunkowych, bądź biur podatkowych, które świadczą usługi związane właśnie z prawidłowym sporządzaniem deklaracji podatkowych, a także przedkładaniem ich w odpowiednich terminach i w odpowiednich instytucjach.