Wraz z pojawieniem się w Polsce koronawirusa, zaczęło się pojawiać coraz więcej wątpliwości, czy aby na pewno polskie prawo zostało odpowiednio opracowane w razie sytuacji „awaryjnych”. Pojawia się więc mnóstwo pytań w zakresie zasad postępowania pracownika, jak również pracodawcy w przypadku ewentualnego zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Świeżo opracowana ustawa, która w życie weszła 8 marca, reguluje przepisy dotyczące pracodawców oraz pracowników.

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy
a) Pracodawca ma możliwość zlecenia pracy zdalnej.
Jako jedno ze szczególnych rozwiązań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania koronawirusa, bądź innych chorób zakaźnych, jak również wywoływanych przez nie sytuacji kryzysowych, pracodawca otrzymał nowe uprawnienie. Jak się zatem okazuje, obecnie w celu przeciwdziałania COVID-19, przedsiębiorca ma możliwość zlecenia swoim pracownikom pracy zdalnej.

b) Zasiłek opiekuńczy przez 14 dni
W dniu 11 marca została podjęta decyzja odnośnie zamknięcia placówek oświatowych na terenie całej Polski. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu rodziców będzie musiało zmierzyć się z zapewnieniem opieki swoim dzieciom – ustalono, iż rodzice, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 8, otrzymają możliwość pobrania zasiłku opiekuńczego. Jednak, aby móc otrzymać owe świadczenie, konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków.

Uprawnienia i obowiązki pracowników
a) Możliwość skorzystania z pracy zdalnej.
b) Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zachowując prawo do wynagrodzenia.
c) Odsunięcie od pracy pracownika z powodu zmiany stanu zdrowia, zachowując prawo do wynagrodzenia.
d) Niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby, zachowując prawo do wynagrodzenia.
e) W przypadku poddania pracownika kwarantannie, bądź izolacji – przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.
f) Pracownikowi sprawującemu opiekę nad chorym dzieckiem, bądź członkiem rodziny przysługuje prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych.
g) Pracownikowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka/przedszkola/szkoły przysługuje prawo do pobrania zasiłku opiekuńczego.