Księgi handlowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. Ich zadaniem jest ujmowanie zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym oraz systematycznym.

Księgi rachunkowe obejmują:
– zbiory zapisów księgowych,
– obroty oraz salda tworzące dziennik księgowy,
– księgę główną,
– księgi pomocnicze,
– zestawienia obrotów oraz sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
– wykaz aktywów oraz pasywów.

Prowadzenie ksiąg handlowych można powierzyć w ręce jednostki do tego uprawnionej.

Otwarcie ksiąg handlowych następuje na:
– dzień rozpoczęcia działalności,
– początek każdego następnego roku obrotowego,
– dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki,
– dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

Księgi handlowe zamyka się na:
– dzień kończący rok obrotowy,
– dzień zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
– dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.