Podczas prowadzenia działalności gospodarczej ogromne znaczenie odgrywa kwestia dotycząca dokumentacji pracowniczej. Niezależnie od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa, a także liczby zatrudnionych pracowników, pracodawca zobowiązany jest do prowadzenie ich indywidualnych akt osobowych.

Akta te można podzielić na następujące kategorie:

1. Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, są to:
– kwestionariusze osobowe,
– świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
– potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,
– orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania określonej pracy.

2. Dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, są to:
– pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz zasadami BHP pracy,
– zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP,
– PIT-2,
– orzeczenie lekarskie związane z badaniami okresowymi,
– akta związane z wynagrodzeniem pracownika oraz rozkładem czasu pracy,
– pisma odnośnie udzielonego urlopu wychowawczego i wypoczynkowego.

3. Dokumenty określające ustanie pracy zatrudnianej osoby, należą do nich:
– wypowiedzenie umowy o pracę,
– kopia świadectwa pracy,
– orzeczenie lekarskie dotyczące badań okresowych przeprowadzonych po rozwiązaniu umowy o pracę.

Teczki, zawierające powyższe dokumenty powinny zostać otoczone szczególną opieką, która zapewni im ochronę przed jakimikolwiek zniszczeniami, uszkodzeniami, kradzieżą, a także dostępem do nich osób nieupoważnionych. Akta te należy przechowywać aż 50 lat licząc od dnia zakończenia stosunku pracy danego pracownika.