Warunkiem otrzymania zwrotu podatku VAT jest terminowe złożenie deklaracji, w której wykazany podatek naliczony do zwrotu. Czy można otrzymać zwrot VAT jeśli zeznanie zostało złożone po terminie?

Prawo do otrzymania zwrotu podatku naliczonego

Otrzymanie zwrotu podatku jest możliwe, jeśli w danym okresie rozliczeniowym wartość podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego. Różnica stanowi wartość zwrotu.

Termin składania deklaracji VAT

Złożenie deklaracji VAT stanowi obowiązek wszystkich podatników, którzy posiadają status czynnego płatnika podatku od towarów i usług. Termin złożenia zeznania zależy od tego, w jakich okresach rozliczany jest podatek. Zgodnie z przepisami, jednostki składające deklarację za okres miesięczny muszą to zrobić do 25 dni kolejnego miesiąca. Jeśli natomiast rozliczają się kwartalnie – do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale.

Nieterminowe złożenie deklaracji VAT

Niezłożenie deklaracji w terminie nie pozbawia prawa do odliczenia podatku VAT. Jednak podatnik, który nie wywiązał się z tego obowiązku musi pamiętać o konsekwencjach takich jak chociażby kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.
Aby uniknąć odpowiedzialności należy sporządzić i złożyć “Czynny żal”.

Termin zwrotu podatku VAT

Otrzymanie środków następuje zazwyczaj w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia – jest to podstawowy termin zwrotu, określony w art. 87 ust. 2 ustawy VAT. Jeśli pojawi się konieczność dodatkowej weryfikacji, termin może zostać wydłużony przez naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli kontrola podatkowa czy celno-skarbowa wykaże prawidłowość wyliczenia zwrotu, podatnik otrzyma go wraz z odsetkami.