Od 1 kwietnia 2020 roku w życie weszła nowelizacja, która znacznie wpływa na sposób przesyłania plików elektronicznych. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K zastąpione zostały nowym plikiem JPK_VAT. Modyfikacja wprowadzona została już wraz z uchwałą w dniu 4 lipca 2019 roku. Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązek składania jednolitego pliku elektronicznego dotyczyć będzie wyłącznie dużych przedsiębiorców, którzy zatrudniają ponad 250 osób, a przedsiębiorstwo wykazuje obroty większe niż 50 milionów euro. Od lipca tego samego roku obejmie on resztę podatników oraz samorządy terytorialne. Możliwe jest, aby właściciele firm zdecydowali się na składanie wcześniej, przed terminem pliku JPK_VAT. W tym celu zgłosić muszą to do odpowiedniego organu, na odpowiednio sporządzonym dokumencie.

Czynny podatnik VAT ma obowiązek składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, nowy plik JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r. przesyłany będzie tak,  jak obecnie. Zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Uproszczony sposób rozliczania podatku VAT poprzez zastąpienie deklaracji nowym, przekształconym plikiem znacznie wpłynie na sposób sporządzania dokumentów. Podatnicy nie będą zmuszeni do składania dwóch dokumentów oraz wyeliminowane zostaną załączniki dodatkowe, które wymagane były przy tradycyjnym przesyłaniu rozliczeń do organów. Deklaracje podatkowe składane zostaną przez przedsiębiorców zgodnie ze wzorem, jaki dokument elektroniczny posiada. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obejmuje wszelkie deklaracje i ewidencje, o których mowa w ustawie o VAT.

Nowelizacja w postaci JPK_VAT ma na celu wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniu VAT. Nowe dokumenty elektroniczne zostaną sporządzone w bardziej rzetelny i sprawdzony sposób. Jeżeli podatnik prześle ewidencję, która zawiera błędy uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości, to za każdą stwierdzoną nieprawidłowość nałożona zostanie kara pieniężna.

Jak uniknąć sankcji? Otóż przedsiębiorca będzie musiał w odpowiednim terminie dokonać korekty ewidencji, jeżeli otrzymał z Urzędu Skarbowego wykaz uchybień. Wyeliminowanie błędów niweluje karę, która obowiązywałaby do zapłaty podatnika.

Zgodnie z nowymi zasadami, podatnicy z wyjątkiem podatników wykonujących czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo obowiązani są do prowadzenia ewidencji, która zawiera dane pozwalające prawidłowo rozliczyć podatek i sporządzić dokumentację. W szczególności dane te dotyczyć muszą rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, kwoty podatku naliczonego, kontrahentów oraz dowodów sprzedaży i zakupów.

Nowy plik stanowić ma dla przedsiębiorców proste i przejrzyste narzędzie dla podatników do rozliczania VAT. Podatnicy więc zamiast składania dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT tak, jak obecnie, ale wyślą jeden plik zawierający niezbędne dane. Dodatkowym uproszczeniem jest eliminacja załącznika wymaganego przy składaniu tradycyjnego rozliczania podatku.