Karta stałego pobytu to dokument upoważniający cudzoziemca do pobytu, mieszkania oraz pracy na terenie Polski. W naszym kraju wydanie karty stałego pobytu wymaga złożenia przez cudzoziemca wniosku do urzędu wojewódzkiego właściwego do miejsca zamieszkania tej osoby oraz spełnienia określonych wymagań.

Cudzoziemiec, który chce otrzymać zezwolenie na pobyt stały w Polsce musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych założeń:
– jest dzieckiem cudzoziemca, który ma pozwolenie na pobyt stały,
– jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką,
– jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza na stałe osiedlić się w Polsce,
– pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały,
– jest ofiarą handlu ludźmi i mieszkał w Polsce przed złożeniem wniosku nie krócej niż rok, współpracował z organami ścigania lub ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie 5 lat np. na podstawie statusu uchodźcy,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
– udzielono mu w Polsce azylu,
– posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Karta stałego pobytu ważna jest na okres 10 lat, natomiast zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieoznaczony.

Potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu karty stałego pobytu? Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasz prawnik pomoże Państwu w załatwieniu formalności.