W Polsce wyróżnia się dwie formy prowadzenia ewidencji finansów – pełną i prostą.

Pełna księgowość lub inaczej księgi rachunkowe to bardzo skomplikowana, zaawansowana i precyzyjna forma ewidencji operacji gospodarczych, dzięki której możliwa jest analiza i kontrola informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa. Podmioty, które w roku poprzednim osiągnęły przychód przekraczający 800 tysięcy euro w przeliczeniu na złotówki, lub przedsiębiorcy, którzy sami zdecydowali na tę formę zobowiązani są do prowadzenia takiej ewidencji finansów w swojej firmie.

Z prowadzeniem pełnej ewidencji finansów wiążą się obowiązki takie, jak opracowanie polityki rachunkowości, prowadzenie systematycznego zapisu zdarzeń gospodarczych, okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

Jakie korzyści otrzyma przedsiębiorca wybierając pełną księgowość? M.in efektywniej zarządzana będzie firma, a analizy dokonywane będą na szeroką skalę dzięki precyzji tej formy, oprócz tego właściciel ma dostęp do obserwacji wszystkich przychodów i kosztów oraz szybkiego zauważenia błędu i wprowadzenia ewentualnych zmian i korekt.

Możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowości i uzyskania realnego i przejrzystego obrazu finansowego firmy przekonuje do siebie coraz większą liczbę osób.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz firmy, które dobrowolnie wybrały tę formę ewidencji muszą stosować zgodnie z ustawą określone zasady rachunkowości.