Powszechnie przyjmuje się, iż różnego rodzaju informacje, które przekazywane są organom podatkowym są tzw. deklaracjami. Obowiązujące przepisy prawa nakazują również jako deklaracje rozumieć zeznania podatkowe, wykazy oraz różnego rodzaju informacje, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy, a także inkasenci.

Tak więc zeznania podatkowe mogą wiązać się z konkretnymi zobowiązaniami, które z kolei mogą mieć dwa znaczenia. W znacznej większości przypadków to podatnik oblicza wysokość zobowiązań podatkowych. Jeśli informacja o kwocie należnej do wpłacania nie została odgórnie narzucona przez organ podatkowy, to kwota ta wynika właśnie z deklaracji. Właśnie w taki sposób wyliczany jest podatek dochodowy od osób prawnych, a także VAT. Podatek dochodowy opłacany na zasadach ogólnych jest również obliczany „w deklaracjach”.

Inną sytuacją są przypadki, kiedy to podatnik na deklaracji podaje wymagane informacje, ale nie oblicza podatku samodzielnie, gdyż robi to za niego odpowiedni urząd. Przykładem takiego podatku jest np. podatek od spadków i darowizn.

Poniżej prezentujemy część deklaracji, z którymi do czynienia ma regularnie każdy przedsiębiorca, tak więc:
– PIT-5, a więc formularz na którym oblicza się miesięczne zaliczki na podatek dochodowy osoby fizycznej, która osiąga przychody z działalności gospodarczej lub wynajmu.
– PIT-4, a więc druk pracodawcy, na którym oblicza się zaliczkę na podatek pracowników.
– PIT-11/PIT-8B, a więc formularz na którym pracodawcy oraz zleceniodawcy informują podatnika, a także Urząd Skarbowy o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
– PIT-36, a więc formularz dotyczący zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu przez osoby fizyczne. Jest przeznaczony m.in. dla osób, które osiągają dochody na podstawie umowy najmu, bądź prowadzą działalność gospodarczą, która jest rozliczana według skali podatkowej.
– PIT-37, a więc formularz przeznaczony do obliczania rocznego podatku osób fizycznych, które uzyskały ściśle określone przychody.
– PIT-38, a więc druk przeznaczony dla osoby fizycznej, która rozlicza przychody oraz koszty dotyczące zbycia papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach.
– PIT-28, a więc zeznanie roczne składane przez podatników, którzy opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opcja ta jest dostępna jedynie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osiągających przychody z tytułu najmu.
– CIT-8, a więc formularz, który jest przeznaczony do rocznego rozliczenia podatku przez osoby prawne, a w głównej mierze przez spółki z o.o. i spółki akcyjne.
– VAT-R, a więc deklaracja będąca zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku VAT.
– VAT-7, a więc miesięczna deklaracja, w której podatnicy VAT-u są zobowiązani wykazać podatek należny oraz naliczony.
– VAT-7K, a więc kwartalna deklaracja rozliczająca podatki od towarów i usług w przypadku podatników VAT, którzy osiągają stosunkowo niskie obroty.
– VAT-UE, a więc informacja kwartalna odnośnie dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach oraz dostawach towarów.