Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, zobowiązani są do tego, aby stosować się do aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz przepisów księgowych. W innym przypadku mogą pojawić się bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Należy pamiętać, iż jednym z segmentów, który regulowany jest przez normy prawne jest dział księgowości prowadzonej firmy. W związku z tym, każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że najważniejszym aktem prawnym, który reguluje system księgowości jest tzw. Ustawa o rachunkowości, w której przedstawiony został sposób oraz cały zakres działania działu rachunkowości w Polsce. Akt ten na tą chwilę był już wielokrotnie nowelizowany, co było spowodowane chęcią dostosowania wszystkich regulacji prawnych do najnowszych rozwiązań rynkowych, które się pojawiły.

Ustawa o rachunkowości obejmuje zasady rachunkowości oraz tryb przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Każdy podmiot działający na terenie Polski, który wdraża w swojej działalności system rachunkowości, zobowiązany jest stosować przepisy księgowe, które zostały zawarte w owej ustawie.

Ustawa o rachunkowości składa się z 11 rozdziałów, które poświęcone są poszczególnej tematyce takiej, jak: wycena aktywów i pasywów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, łączenie spółek, ochrona danych. Prócz tego, dodatkowo pojawiają się załączniki zawierające wykaz informacji, które muszą znaleźć się w sprawozdaniach finansowych danych jednostek.

Następnym aktem prawnym, do którego stosować muszą się przedsiębiorcy, są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Jednak mają one zastosowanie w przypadku firm, które w swojej firmie stosują MSSF/MSR. Regulacje te zostały opracowane z myślą o ujednoliceniu międzynarodowego systemu rachunkowości. Daje to możliwość interpretacji sprawozdań finansowych, jak również łatwość w wyciąganiu z nich odpowiednich wniosków.

Warto wiedzieć również o Krajowych Standardach Rachunkowości, które powinny być przez przedsiębiorców stosowane w sytuacji, jeśli jakieś rozwiązanie nie zostało ujęte w Ustawie o rachunkowości. Są one wydaje przez Komitet Standardów Rachunkowości.