Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową działająca w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Może ona zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Posiadają oni prawo do otrzymania dywidendy, o jej wysokości oraz terminie wypłaty decyduje jeden z organów spółki.

Dywidenda jest częścią zysku netto, jaki otrzymują do podziału wspólnicy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusze w przypadku spółki akcyjnej. Dywidenda może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych lub aktyw, które są w posiadaniu spółki.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. O terminie oraz o wysokości dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje zgromadzenie wspólników, natomiast w spółkach akcyjnych organem decyzyjnym jest walne zgromadzenie.

Dywidenda w spółce z o.o. może być wypłacana z zysku netto jaki spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym lub z niespodziewanych zysków z lat poprzednich. Istnieje także możliwość wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego jednak tylko wtedy, gdy kapitał ten powstał z zysku spółki.

Warunki wypłaty dywidendy w spółce z o.o.:
– zakończenie roku obrotowego,
– sporządzenie sprawozdania finansowego, a w określonych przypadkach sprawdzenie go przez biegłego rewidenta,
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
– podjęcie decyzji o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy.