Podatnicy są zobowiązani do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) po zakończeniu każdego roku podatkowego. Jednak w trakcie trwania roku podatkowego są oni zobowiązani do obliczania oraz regulowania zaliczek z tytułu podatku. Owe zaliczki płaci się miesięcznie, bądź kwartalnie.

Tak więc po zakończeniu roku podatkowego, podatnicy muszą złożyć zeznanie roczne na temat wysokości uzyskanego w danym roku dochodu, bądź poniesionej straty. Zeznanie należy złożyć na właściwym urzędowym wzorze, którym jest CIT-8. Celem owej deklaracji jest rozliczenie podatku dochodowego.

Termin rozliczenia CIT-u został odgórnie narzucony przez ustawę, która informuje nas o tym, iż złożenie CIT-u musi nastąpić do końca trzeciego miesiąca, który następuje po roku podatkowym, za który składane jest dane zeznanie. Tym sposobem podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą złożyć zeznanie do końca marca.

W owym terminie do złożenia CIT-8 podatnik jest zobowiązany do wpłacenia na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego kwoty podatku, która wynika z przedłożonego zeznania.

Prócz powyższego zeznania CIT, podatnicy są zobowiązani złożyć także inne dokumenty, które przewiduje ustawa. Jest to np. sprawozdanie finansowe, które również należy przekazać do Urzędu Skarbowego.

W sytuacji, kiedy sprawozdanie finansowe podlega pod obowiązkowe badanie przez biegłego rewidenta, podatnicy muszą załączyć do sprawozdania zarówno opinię, jak i raport z przeprowadzonego badania. Podatnicy, którzy prowadzą swoją działalność w formie spółki, są także zobowiązani do przekazania odpisu uchwały zgromadzenia wspólników, bądź udziałowców, która zatwierdzi sprawozdanie finansowe. Dokumenty te należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku spółek kapitałowych, powinno to nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Dodatkowe obowiązki dotyczą przedsiębiorców, których działalność jest prowadzona na terytorium kilku gmin, ponieważ na nich spoczywa obowiązek składania do właściwego Urzędu Skarbowego informacji w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wówczas podatnicy składają formularze CIT-ST oraz CIT-ST/A (informację o zakładach/oddziałach).