Przychody osiągnięte z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu rocznemu na zasadach takich, jakie zostały wybrane na początku roku. Tym sposobem, możliwe jest rozliczanie przychodów w oparciu o:
– zasady ogólne (stawki 17% i 32%),
– zasady liniowe (stawka 19%),
– ryczałt ewidencjonowany (stawki 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%).

W dwóch pierwszych przypadkach opodatkowaniu podlega dochód. By ustalić dochód firmy, konieczne jest od przychodu z działalności odjąć koszty jego uzyskania. Zarówno przychody, jak i koszty powinny być wykazywane w ewidencji tzw. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź w księgach rachunkowych, które są prowadzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W przypadku ryczałtu istotny jest sam przychód, a poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, nie mają znaczenia. Tak więc w tej formie opodatkowania, wymaga się prowadzenia jedynie ewidencji przychodów.

W kwestii rozliczenia zeznania rocznego, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Warto wcześniej sprawdzić czy danemu przedsiębiorcy owe ulgi przysługują. Przykładem ulg podatkowych są:
– ulga na dzieci,
– ulga rehabilitacyjna,
– ulga internetowa, itp.

Z jakiej deklaracji należy skorzystać?
PIT 36 to deklaracja dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, którą należy złożyć do końca kwietnia roku następnego.
PIT 36L to deklaracja dla osób rozliczających się zgodnie z podatkiem liniowym, którą należy złożyć do końca kwietnia roku następnego.
PIT 28 to deklaracja dla osób rozliczających się na ryczałcie, którą należy złożyć od 15 lutego do końca lutego roku następnego.

Niezbędne do sporządzenia zeznania rocznego okaże się przygotowanie informacji odnośnie osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów. Przyda się zatem księga przychodów i rozchodów (KPiR) lub dokumenty, które pomogą ustalić dochód. Przedsiębiorcy, którzy byli zobowiązani do corocznego sporządzenia inwentaryzacji, muszą pamiętać o wynikach sporządzonego spisu z natury, który może mieć wpływ na koszty działalności. Ważna będzie również informacja o wysokości płaconych miesięcznie/kwartalnie zaliczkach na podatek dochodowy. Dobrze mieć w zanadrzu potwierdzenia dokonywania płatności.