Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu ciąży na firmach, które w swoich firmach stosują pełną księgowość. Ma on określoną formę. Powinien być wykonywany w sposób profesjonalny i rzetelny tak, aby można było przeczytać z niego wszystkie niezbędne informacje.

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku części. Aby było kompletne muszą się w nim zawierać wszystkie:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– wycena majątku w ujęciu bilansowym – aktywa i pasywa,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– dodatkowe objaśnienia i informacje.

Sprawozdanie finansowe stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej firmy. Jest bardzo praktyczne, gdyż pozwala na łatwą i szybka analizę danych oraz na uporządkowanie informacji finansowych.

W swojej ofercie posiadamy usługę związaną ze sporządzeniem tego dokumentu. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!