Urlop wypoczynkowy to nieodłączne prawo każdego pracownika, jednak warto zrozumieć, jakie są warunki jego przyznawania oraz wymiar. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest zależne od stażu pracy pracownika.

Pracownik zatrudniony na pełny etat, który przepracował:

  • mniej niż 10 lat, ma prawo do 20 dni urlopu,
  • co najmniej 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do ich czasu pracy. Za podstawę do obliczeń bierze się 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy.

Urlop a nauka

Warto zauważyć, że do stażu pracy zalicza się nie tylko okresy zatrudnienia, ale także okresy nauki, według określonych wytycznych ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Urlop uzupełniający

Jeśli pracownik wykorzystał już swoją pulę urlopową w danym roku, a później uzyskał prawo do wyższego wymiaru urlopu, przysługuje mu tzw. urlop uzupełniający.

Urlop a pierwsza praca

W przypadku osób, które podejmują pracę po raz pierwszy w życiu lub po dłuższym okresie nieaktywności zawodowej, przysługuje im prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy w danym roku kalendarzowym, przy czym jest to obliczane proporcjonalnie do przepracowanego czasu.