Wynik finansowy w przedsiębiorstwie jest różnicą pomiędzy przychodami uzyskiwanymi w firmie, a kosztami ich uzyskania w wybranym okresie czasu. Dodatni wynik finansowy nazywany jest zyskiem przedsiębiorstwa natomiast ujemny stratą.

Wynik finansowy brutto ustalany zgodnie z ustawa o rachunkowości w rachunku zysków i strat stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego brutto. W przypadku spółek kapitałowych jest on także podstawą określania wysokości dywidendy (zysku firmy przeznaczonego do podziału między wspólnikami lub akcjonariuszami).

Wysokość podatku dochodowego obliczana z zysku brutto zazwyczaj jest inna niż ustalona na podstawie przepisów podatkowych. Zysk brutto nie jest równy podstawie opodatkowania.

Wynik finansowy netto wyliczany jest poprzez pomniejszenie wyniku finansowego brutto o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia.

Wynik finansowy:
– jest wielkością ustalaną w rachunku zysków i strat,
– jest uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa,
– informuje o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
– zysk w wyniku finansowym jest głównym źródłem finansowania rozwoju, a także modernizacji przedsiębiorstwa,
– pokazuje jakie wyniki zostały osiągnięte podczas działalności firmy,
– zysk w wyniku finansowym jest źródłem tworzenia funduszy socjalnych dla przedsiębiorstwa oraz pracowników,
– podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń,
– pokazuje w jakiej wysokości kształtowały się przychody i koszty przedsiębiorstwa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej